УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Чл.33(1)  Когато в годишната план-програма на обществените поръчки на РДТ „Николай Хайтов”е планирано възлагане на доставка, услуга или строителство чрез  публична покана, подготовката на  документацията за   възлагането й  се извършва по реда на раздел първи от настоящите правила.

(2)  При възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  главният счетоводител или  заместник директор, съвместно с правоспособен юрист,  подготвят проект  на заповед  за определяне на условията на поръчката, както  и състав на комисията,    която  да получи и оцени офертите, проект на публичната покана и приложенията към нея.

(3)В определения състав на комисията за дължително се включва един член с необходимата професионална компетентност в съответствие с предмета на обществената поръчка.

(4)В случай, че в театъра няма служител с необходимата професионална  компетентност относима към   предмета на обществената поръчка,  в състава на комисията се включва външен експерт.

Чл.34(1)   След   подписване  на  заповедта публичната  покана  се  изпраща за публикуване на Портала за обществени поръчки по реда на чл.9а, ал.1от ППЗОП, като се посочва срок за публичен достъп до нея, но не по-кратък от7 работни дни.

(2)В деня на публикуването на поканата,тя и приложенията към нея,  се изпращат за публикуване в самостоятелната електронна преписка на поръчката в Профил на купувача на театъра.От името на възложителя се изпраща съобщение  до БТА /Българска телеграфна агенция/, дотри печатни медии, поне трима лицензирани радио-телевизионни оператори при спазване на регламентираните в чл.101б,ал.3 отЗОП условия.

Чл.35(1)  В случай, че е постъпило писмено искане за разясняване на условията на обществената поръчка преди изтичането на крайния срок за подаванена оферти, същото се предоставя на оправомощения юрист.

(2)В същия ден оправомощения от директора натеатъра юрист подготвя проектна разясняване и след като   главният счетоводител /зам.директор/го съгласува, се представя за подпис на директора на театъра.

(3)Подписаното решение се публикува в профила на купувач анай-късно в деня , следващ получаването н аискането за разясняване.

(4)Вслучай, че не може да бъде спазен срока за разясняване,при което остават по- малко от 2 дни до крайния срок за подаване на оферти, публичната покана се оттегля от портала за обществени поръчки от упълномощения потребител за публикуването й.

(5)   При промянана първоначално обявените условия се събират нови офертии след изтичане на срока за подаване на офертите, те се предават на председателя на комисията, определена със заповед на възложителя, която да ги  разгледа, оцени и класира.

Чл.36(1) След  получаване на  офертите,   членовете на  комисията попълват декларация за обстоятелствата по чл.35, ал.1,т.2-4отЗОП.

(2) Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание  на комисията. Право на присъствие като членове на комисията имат лицата отразени вчл.68,ал.3отЗОП.

(3)По време на публичната част отз аседанието комисията:

  1. отваря офертите по реда на тяхното постъпване и регистриране;

2.оповестява пред присъстващитеучастниципредлаганитецени навсички участници;

  1. предоставяна всеки един от присъстващите участници или на техните представители за подпис на ценовите и техническите предложения, съдържащисе в офертите на  останалите участници,след което публичната част от заседанието приключва.

(4)Комисията продължава своята работа на закрито заседание.

Чл.37(1) Разглеждането на офертите се извършва по  реда на тяхното постъпване. Комисията проверява съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие приложена към нея.

(2)В случай,че се установи,че има  липсващи документи или представени в несъответствие с изскванията на възложителя, относно качествата на участниците,  комисията уведомява с писмо съответните участници като им предоставя 3 работни дни за отстраняване на пропуските и несъответствията.

(3)След изтичанена срока по ал.2 комисията разглежда отново   представените документи и взема решение за съответствието на даден участник с изикванията на възложителя.

Чл.38(1) Вслучай,че в хода на работата си комисията е констатирала, че  всички участници отговарят на изискванията на възложителя, то те подлежат на оценяване по обявения в публичната покана критерийзаоценка:  най-нискацена или икономически най-изгоднаоферта.

(2) Въз основа  на   резултатите от оценката на  офертите, комисията предлага класиране на участниците.

Чл.39(1)  Комисията съставя протокол за работата си, вкойто отразява всички свои действия и взети решения, както и мотивите за това.

(2)Изготвеният от комисията протокол се предава от председателя на комисията с докладна записка на възложителя за подпис.

(3)  В   срок   от  три   работни дни   възложителят  следва   да  се  произнесе по представеният му протокол сп олаганена подпис върху него  за„утвърдил”или да даде писмени указания на комисията за отстраняване на установени в  хода на работата й пропуски или нарушения.

(4)Утвърденият протокол се публикува в профила на купувача на театъра.

Чл.40(1)  Въз основа  на утвърдения протокол се изготвя  проект на договор  за възлагане на  обществена поръчка. Възложителят сключва договор, който включва всички приложения от офертата на класирания на първо място участник.

(2) При  сключването на договор  определеният за изпълнител на    обществена поръчка участник представя  документи за удостоверяване липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, както и гаранции за изпълнение.