УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЪС СТОЙНОСТИ ПОД ПРАГОВЕТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛ.14, АЛ.5 ОТ ЗОП

Чл.41(1)  Възложителят не  е   задължен да  прилага процедурите по  закона и условията и реда     на   Раздел  седми  „Възлагане на   обществени  поръчки чрез публичнапокана”от настоящите правила при разход   на публични средства   на следните стойности без ДДС:

1.за строителство–под 60 000 лв;

2.за доставки и услуги –под 20 000 лв;

3.за конкурс за проект–под 66 000 лв.

(2)Преди извършване на разхода по  алинея 1 главниятсчетоводител/зам.директор/ представя на   театъра докладна  записка с приложен към контролен лист за извършен предварителен контрол  за законосъобразност.

(3)Възложителите не прилагат процедурите по закона и условията по реда на глава осма   „а“ при  обществени  поръчки по чл. 3, ал. 2   от ЗОП  на  стойност под посочените в ал.1, но са длъжни да сключат писмен договор.

(4)   При  доставки или услуги  под  20 000  лв. възложителят може да не сключва писмен договор, но разхода се доказва с първични платежни документи.

(5)При възлагане на обществени поръчки с предмет строителство, с изпълнителя се сключва писмен договор.Проектът на договора се изготвя от правоспособен юрист, който след  извършен предварителен контрол заз аконосъобразност се съгласува с главния счетоводител и зам.директор и се представя на възложителя за подпис.

(6)Сключения договор се регистрира в деловодството на театъра, като едно копие от него се предоставя на главния счетоводител.