КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЗОП

Чл.42(1) Контролът по изпълнението на всички договори за доставки,

строителство и услуги,  независимо  от  приложения  ред   за  избор  на   изпълнител,  се осъществява от длъжностни лица, определени със заповед на директора на театъра по   предложение на  заместник директора. Проектът на  заповед  се изготвя   от определено със заповед   на директора лице. Копие от заповедта,след подписването й, се прилага в досието на обществената  поръчка, ако такова  е съставено.

(2)Контролът по изпълнението на договорите с периодично изпълнение се възлага по реда  на ал.1 всрок до 5 работни дни от сключването на договора, а при другите договори–до 5 работни дни преди изтичането на срока за изпълнението им.

(3)Контролът по изпълнението се възлага на длъжностно лице от  структурното звено    на театъра,  с чийто  функционални задължения е свързан предмета на обществената поръчка и нейното изпълнение, като задължително се  определя и длъжностно лице, което да упражнява контрол по същия договор при отсъствие на титуляра.

(4)Служителите, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на сключените договори за обществени поръчки сеу пълномощават и за приемане на работата по тях от името на възложителя или участват в комисията за приемане, ако такава е възложена

Чл. 43(1)Длъжностните лица ,на  които е възложен контрола по изпълнение на договорите, задължително получават копие от съответния договор и от офертата на изпълнителя и следят за:

1.спазване на срока за изпълнение на договора;

  1. съответствието на изпълнението с изискванията по договора относно техническите спесификации, изискванията за качество и количество, както и за други параметри, съобразно предмета на поръчката и клаузите на договора;

(2)При установени несъответствия в изпълнението, длъжностните лица, на които е възложен контрол по изпълнението на договорите   ръководството на театъра за предприемане на мерки и съответни действия.

Чл.44(1)  Приемането на изпълнението по договорите за доставки, услуги  или строителство се извършва от длъжностните лица,  на които е възложен контрол или от комисия, назначена със заповед на директора на театъра.

(2)Приемането на изпълнението по договорите се оформя в протокол, в който се описват  всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива   и се определя    подходящ срок  за  отстраняването им. Протоколът    се   оформя двустранно с подписи на упълномощени представители на изпълнителя.

Чл.45.   Длъжностните лица, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на договорите уведомяват главния счетоводител  на театъра за приемането на работата, катопредават съставените документи за това.

Чл.46(1) Плащанията по договорите за  обществени поръчки се осъществяват от отдел ”счетоводство”съобразно клаузите им, след представяне и проверка на необходимите документи,удостоверяващи съществуването на основание за това.

(2)След приключване изпълнението на договор за обществена поръчка и при липса на  основание за усвояванена  гарнцията за изпълнение,същата се освобождава от отдел ”счетоводство” по  ред, в зависимост от формата й парична сума в брой или банкова  гаранция.

Чл.47(1) След приключване изпълнението на всеки договор заобществена поръчка, сключен след проведена процедура по ЗОП или предсрочно прекратяване на такъв договор, в едномесечен срок от настъпването на съответното обстоятелство отдел ”счетоводство” изпраща за  вписване в Регистъра на обществените поръчки информация по образец.

(2)Копие от информацията и от придружителното писмо, след тяхното изпращане, се прилагат в досието на обществената поръчка.