ОБХВАТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.1.(1) Вътрешните правила целят да създадат условия за законосъобразно и ефективно   разходване на  финансови средства,   публичност и  прозрачност  в дейността по планирне, провеждане и възлагане на обществените поръчки, както и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществените поръчки в РДТ ”Николай Хайтов”.

(2)  Вътрешните правила определят условията, реда за координацията между отделните длъжностни лица при осъществяване на дейностите свързани с процеса на   планиране, организиране и провеждане на обществените поръчки,  касаещи текущите и капиталови разходи на театъра, както следва:

1.Планиране на потребностите от доставки,услуги и строителство, както и съставянето на годишна план-програма на обществените поръчки;

2.Потготовка, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществените поръчки по реда на Закона за обществените поръчки/ЗОП/.

  1. Подготовка и организиране на процеса по възлагане на обществени поръчки чрез публична покана;

4.Предварителен контрол за законо съобразно с процеса по възлагане на обществените поръчки;

5.Сключване на договори за обществени поръчки;

6.Отчитане и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;

7.Завеждане и съхраняване на досиетата за обществените поръчки;

  1. Определяне на задълженията и отговорностите на различните длъжностни лица от структурата на театъра, участващи в процеса по възлагането наобществените поръчки;

Чл.2. Вътрешните правила се прилагат когато обектът на  обществената поръчка попада в приложното поле на Законаза обществените поръчки, като видът   на поръчката се определя съгласно чл.16 от ЗОП и съгласно реда по глава Осма„а”от ЗОП.

Чл.3.   Основните принципи при възлагане на обществените поръчки са:

1.публичност и прозрачност;

2.свободна и лоялна конкуренция;

3.равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Чл.4. Заявители на обществени поръчки е  административния директор при съгласуване с директора.

Чл.5(1) Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица , които имат задължения п оизпълнението на дейностите,включени в Капиталовата програма на театъра.

(2)Вътрешните правила по ЗОП сеприлагат съвместно с утвърдените от директора на  театъра Вътрешни правила за финансово управление и контрол. При разработването им са взети под внимание изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Търговския закон  /ТЗ/, Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/,Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ и Правилник за прилагане на обществените поръчки /ППЗОП/ .