УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Чл.16(1)   Възложителят или упълномощено от  него лице подписварешението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и утвърждава изготвената документация за участие в нея.

(2)  След утвърждаване на документацията  за участие в откритата процедура и подписване на  решение за   откриването й,  директорът на  театъра определя отговорно лице за провеждане на процедурата.

(3)   Възложителят изпраща по електронен път по реда   на чл.6 т. 5  от ППЗОП обявлението и решението за откриване на процедурата за обществена поръчказа публикуване  в  регистъра  на  обществените поръчки/РОП/на  Агенцията  по общественипоръчки/АОП/, както и  до ОВ на ЕС, при наличие на основание за това, в7-дневен срок от датата на решението на възложителя.

(4) В деня на изпращането на решението за откриване и обявлението за възлагане на обществената поръчка до АОП се предоставяна определен от директора на театъра служител цялата документация  в електронен вариант за публикуване в самостоятелната електронн апреписка на поръчката в профила на купувача.

Чл.17(1) Десет дни след публикуване на обявлението в РОП ак опостъпят писмени предложения от трети лица за промяна в обявлението, те незабавно се насочват за преценка относно наличието на основание за изготвяне на решението за промяна.

(2) При положително становище относно основание за изменение на условията на поръчката се изготвя  проект на  решение за промяна по образец, който  след подписването му се изпраща по електронен път за вписванев РОП, както  и до ОВ на ЕС, ако има основание за това.

(3)Решението за промяна се изпраща за вписване в РОП и сепубликува в профила на купувача в един и същиден.

Чл.18(1)  Офертите за  участие във  всяка  процедура по  ЗОП  се  приемат от деловодството на театъра.

(2)При получаванена оферта за  участие на ръка или по пощата  служител от деловодството на  театъра задължително отбелязва във входящрегистър следните данни:

1.предмет на обществената поръчка;

2.имена участника/наименование на фирма;

3.пореден номер;

4.дата и час на получаване.

(3) Не   се приемат и незабавно се връщат   на  приносителя оферти, които  са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатан плик  или   с  нарушена цялост.  Констатираните нарушения  се отбелязват във входящ регистър по ал.2.

(4) Получените и приети  оферти се съхраняват в касата  на театъра до провеждането на първото заседание на комисията за провеждане на процедурата.

Чл.19.    В случай, че в първоначално обявения срок за подаване на оферти не постъпи нито една, или е постъпила само една оферта, служител от деловодството на  театъра незабавно уведомява главния счетоводител, който след съгласуване с отговорното лице за провеждане на процедурата предлага удължаване на срока за подаване на оферти за  участие, чрез публикуване на решение за  промяна  или прекратяване на процедурата. Предложениетo се излага в доклад до възложителя и в зависимост от преценкат аму,  отговорното лице за провеждане на процедурата подготвя проект на съответното решение.

Чл.20(1)   Комисията за провеждане на процедурата се  назначава със заповед  на възложителя по предложение на главния счетоводител относно състава й. Проектът на заповедта се изготвя от отговорното лице за провеждане на процедурата, като в нея се посочват редовни и резервни членове, които   притежават професионална компетентност, в съответствие с предметана поръчката. В комисията задължително се включва и правоспособен юрист.

(2)  Председателят на комисията има статут на член на комисията и изпълнява следните задължения:

1.ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата й;

2.подписва кореспонденцията с  ,всъответствие с предвидените от закона случаи;

3.подписва съобщението за обявяване датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти  в  съответната процедура, което   се публикува в профила на купувача;

  1. уведомява възложителя за  приключване работата на комисията чрез предаване на всички протоколи, а при процедура на договаряне без обявление и на доклад.

(3)В заповедта за назначаване на комисия се  определя срок за приключване на работата й,   който е съобразен със сложността на обществената поръчка и броя на подадените оферти, но не е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Чл.21(1)  Когато    в комисията участва    външен експерт, независимо дали  е от списъка определен в чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП или не, предииздаване на заповедта за назначаване на комисия с него се сключва писмен договор.

(2) Преди сключването на договора с конкретен външен експерт, той

задължително следва да представи доказателства за професионалната си компетентност.

(3)Външния тексперт има право на възнаграждение.

Чл.22.  След назначаване нак омисията и получаване насписъка с офертите, всички членове попълват декларации за обстоятелствата  по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. Резервните членовепопълватдекларации само ако вземат участиевработата на комисията.

Чл.24.   Ако при разглеждането на документите   в плик № 1 комисията установи липсващи документи или несъответствия с критериите за подбор, съставеният протокол  от работата  на комисията, в който  са отразени констатациите й, се изпраща на   всички участници в процедурата и се публикува в профила на купувача.

Чл.25(1)  Преди  отварянето на ценовите оферти в плик  № 3, председателят на комисията подписва съобщение за датата,  мястото  и   часа  на  провежданена публичното заседание. Когато критерият за оценка на офертите е ”икономически най-изгодна оферта”, в съобщението се посочват и резултатите от оценяването по показатели, различни от цената.

(2) Съобщението се публикува в Профил на купувача.

Чл.26(1) След приключване работата на комисията запровеждане на процедури по ЗОП, председателят й предава с докладна записка на възложителя/чл.15,ал.1  от ЗОП/ всички съставени протоколи, както и доклад, когато е проведена процедура на договаряне без обявление.

(2)   В срок от5дни от получаване на протоколите(ина доклада),възложителят може да упражни правото си  на контрол върху работата на комисията  и  да се произнесе по избран от него начин:

  1. подготовка на проект на решение за  класиране и  определяне на изпълнител;
  2. задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на констатирани несъответствия и нарушения в хода на работата й;

3.подготовка на проект за прекратяване на процедурата–при наличие за това в съответствие с чл.39отЗОП;

Чл.27(1)  Решенията на  възложителя, заедно с протоколите на  комисията  и доклад /при процедура на договаряне без обявление/ се изпращат до:

  1. до всички участници в процедурата;
  2. публикуват се в профила на купувача;

(2)Вслучай, че е издадено решение за прекратяване на  процедура по ЗОП,  то се изпраща и до изпълнителния директор на АОП за публикуване в РОП  по реда на чл.6,т.5 от ППЗОП от възложителя или упълномощено от него лице.

(3) На  определения в решението на   възложителя участник за изпълнител на обществената поръчка му се  изпращат решението за класиране, протоколите от работата на комисията и писмо,  с което се поканва за сключване на договор.

(4) Внесените гаранции за участие се освобождават след изтичане  на срока  за обжалване  на    решението  за  класиране  и  определяне  на    изпълнител  или прекратяване на процедурата. Отговорното лице за  провеждане на процедурата незабавно уведомява гл.счетоводител за необходимостта от освобождаването им по начин, по който са внесени /внесени в касата на театъра или по банков път/.