УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

Чл.28 (1)Възложителятил и упълномощено от  него лице подписва решението за откриване на процедура  по договаряне  без обявление, одобрява и поканата за участие и определя отговорно лице за провеждането й.

(2)В съответствие с изискванията на чл.6, т.5 от ППЗОП, в 7-дневен срок от датата на  подписване на  решението по  ал.1,   възложителят изпраща решението    за откриване на поръчката заедно с поканата и доказателствата за избора й за публикуване в РОП на АОП.

(3)  В същия ден изпратените документи до АОП и документацията за участие в процедурата се изпращат в  електронен вариант за публикуване в  електронната преписка на поръчката в профила на купувача.  Публикуването се извършва  в първия работен ден след изпращането им.

Чл.29.  Комисията за провеждане на процедурата се назначава със заповед  на възложителя.

(1)Комисията провежда договаряне с участниците за определяне на  условията на договора, съгласно посочените изисквания в  поканата, в  съответствие с определените такива в ЗОП.  След    приключване на   договарянето, комисията изготвя доклад за своята работа, в който предлага класиране научастниците. Протоколите от проведените с участниците преговори се прилагат към доклада.

(2)Докладът и цялата документация по проведеното договаряне се предоставят от председателя на комисията с докладна записка  на възложителя за вземане  на решение по  чл.92  а,   ал.6  от  ЗОП  , както  и  контролен лист  за    упражнен предварителен контрол за законосъобразност, изготвен отфинансовия контрольор.

Чл.30(1)  Решението за определяне на изпълнител по чл.92а,   ал.6 от ЗОП  или решението за прекратяване на процедурата  по чл.39 от ЗОП  се подписват от директора в качеството му на възложител.

(2)В тридневен срок от подписването на решението, в един и същи ден решението и доклада на комисията се изпращат до всички участници, публикува се в профила на купувача,при спазване на изискванията на чл.22 б,ал.3 от  ЗОП, а копие от решението се изпраща до ИД на АОП.