УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.31. В доклада си до директора на театъра главният счетоводител или заместник-директор обосновава  необходимостта   от   сключване  на   рамково споразумение.

Чл.32(1) Рамковото споразумение за възлагане на  обществени поръчки може да се сключи въз основа на  всяка проведена процедура, с изключение на  процедура на договаряне без обявление, в съответствие с описаните по-горе изисквания за отделните процедури.

(2)  Възложителят може да  сключи договор когато в рамковото споразумение  са определени всички условия.

(3) Когато  в рамковото споразумение не са определени всички  условия и то е сключено с едно лице, възложителят изисква о тлицето да се допълни офертата.

(4) Когато  в рамковото споразумение не са определени всички  условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор,който предстои да бъдесключен, директорът  ,в  качеството си на възложител отправя покана до лицата от рамковото споразумение, в която   определя срок за получаване на  допълнителна информация.

(5) Възложителят  определя комисия, на  която  възлага  да  разгледа и  класира офертите съгласно определения  врамковото споразумение критерий, спазвайки разпоредбите на чл.70-72 от ЗОП.