ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Чл.52.  Предварителният контрол се осъществява,съгласно Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол в РДТ „Николай Хайтов”и специалните разпоредби на  тези правила,свързани с предварителния  контрол в процеса по възлагането на обществени поръчки.

Чл.53. Финансовият контрольор извършва предварителен контрол за законосъобразност преди поемането  на финансово задължение   с договора за възлагане на общественапоръчка. Лицето, осъществяващо предварителен контрол за законосъобразност съвместно  с   главния счетоводител осъществява контрол върху всички  разходвани средства на стойност ,попадаща  в праговете, регламентирани в чл.14, ал.4 и 5 отЗ ОП.

ПРЕХОДНИИЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  • 1. Тези правила се приемат на основание чл.8б и 22г от Закона за обществените поръчки.
  • 2.Изменението и допълванетона тези правила се извършва по реда на приемането им.
  • 3. Настоящите правила  влизат   в  сила,  считано  от  датата   на  утвърждаването им  със заповед надиректора на РДТ ”Николай Хайтов”.