Обява

О Б Я В А

           РДТ „Николай Хайтов” – гр. Смолян, на основание чл. 14, ал.3 от ЗДС, и чл. 1, ал.2, във връзка с чл.5, ал.1  и чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г, както и с оглед необходимостта от ефективно управление на движимите вещи – частна държавна собственост, ползвани от РДТ, обявява търг с тайно наддаване за продажба на:

  • употребяван автомобил Форд Транзит с рег. № СМ 1703 АХ, частна държавна собственост, с начална тръжна цена – 1344.00 лв. /хиляда триста четиридесет и четири  лв/.

          Търгът ще се проведе на 28.06.2019 г. от 10.00 часа в сградата на РДТ, Зала 2 „Любен Гройс”.

          Тръжна документация може да се закупи на цена 25 лв., всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа на 1-ви етаж в РДТ, стая „Артистичен секретар”.

          Оглед на автомобила може да се извършва след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа на огледа с Росен Атанасов, завеждащ постановъчна част на тел. 0899828495.

          Заявления за участие в търга се подават всеки работен ден от 21.06 до 27.06.2019 г. при работно време от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа, в стая „Артистичен секретар”.

          Изискванията към участниците са посочени в тръжната документация.

Тел. за контакт – 0893338168; 0893338170