ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“

Смолян, бул.“България“ № 8

Утвърдена

със Заповед № 43/20.05.2019 г.

на ДИРЕКТОРА НА РДТ

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ, частна държавна собственост

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА продажба на движима вещ, частна държавна собственост, предоставена за управление на РДТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

2.1 ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И ОПИСАНИЕ НА  ВЕЩТА

2.2 ПРАВЕН СТАТУТ

 1. ЦЕЛ НА ТЪРГА

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОГЛЕДА
 3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
 4. НАЧИН НА ОФОРМЯНЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА

1.2. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ,УСЛОВИЯ

1.3. ОГЛЕД

1.4. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

1.5. ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

1.6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1.7. НЕ СЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ

1.8. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

1.9. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА

 1. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
 2. НЕПРОВЕЖДАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГА
 3. ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНИЯ ДЕПОЗИТ
 4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД.
 3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД.
 4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ СПОРОВЕ С РДТ
 5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ПРОЦЕДУРИ ЗА

ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът се провежда на основание на основание чл. 14, ал.3 от ЗДС, и чл. 1, ал.2, във връзка с чл.5, ал.1  и чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г, както и с оглед необходимостта от ефективно управление на движимите вещи – частна държавна собственост, ползвани от РДТ.

2.1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И ОПИСАНИЕ НА ВЕЩА

Предмет на настоящия търг с тайно наддаване е продажба на движима вещ- употребяван автомобил Ford transit с рег. № См 1703 АХ, частна държавна собственост,предоставена за управление на РДТ както следва:

 • Описание на движимата вещ
Марка Ford
Модел Transit – пътнически
Двигател WFOKXXGBVKKD49024
Брой врати 4
Мощност 150 к.с./5700 об/мин
Година на въвеждане в експлоатация 14,10,1992 г.
Брой места 8+1
Тип гориво Дизел
Вид  окачване комбинирано
Двигател
-обем 2496 куб.см
-мощност 76 кс
-техническо състояние  За ремонт
-показания на километраж 32288 км.
Цвят бял
Състояние на купе Избила ръжда и напукана боя
Състояние на салон Амортизирана тапицерия и облицовка
Състояние на кормилна уредба Липсва хидравлика
Състояние на гуми Грайфер -годност 20-30 %, със странични напуквания
Собствена маса 1930 кг.
Допустима маса 4300 кг.
Общо техническо състояние Автомобила не е в движение

 

 • Цена на движимата вещ

Начална тръжна цена – 1344,00 лв. /хиляда триста четиридесет и четири лева/ определена по реда на чл. 15 от Наредба №  7 от 14,11,1997 г.

2.2. ПРАВЕН СТАТУТ:

Движимата вещ, предмет на търга, е частна държавна собственост, управлявана от РДТ. Върху обекта няма учредени ипотеки и други ограничени вещни права в полза на трети лица.

 1. ЦЕЛ НА ТЪРГА:

Търгът се провежда с цел ефективното управление и поддръжка на движимите вещи – частна  държавна собственост, управлявани от РДТ.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1.1. Кандидат в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което има правото по силата на закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава- членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и отговарящо на изискванията на настоящата тръжна документация.

1.2. Всеки кандидат следва да участва в търга самостоятелно/без посредник/ за вещта, предмет на търга, описан в Раздел І. т.2 от Тръжната документация.

1.3. Кандидатите се допускат до участие в търга чрез пълномощник, след представяне на документ за самоличност и заверено от участника пълномощно за участие в настоящия търг с тайно наддаване.

1.4. Не се допуска до участие в търга лице, което към датата на провеждането на търга има неуредени финансови задължения към РДТ (отразени дължими суми по разчетни сметки на РДТ). Посоченото обстоятелство се удостоверява служебно от комисията, чрез документ (служебна бележка), издаден от счетоводството на РДТ , която удостоверява наличието или липсата на неуредени финансови задължения на всеки от подалите заявление за участие кандидати. В деня и часа на провеждане на търга, председателят на комисията съобщава постъпилите заявления за участие, наименованията на кандидатите и обявява гласно констатациите в служебната бележка относно обстоятелствата за наличието/липсата на финансови задължения към РДТ за всеки един от тях.

1.5. Не се  допуска до участие в търга лице, което към датата на провеждането на търга е в производства по несъстоятелност и ликвидация. Тези обстоятелства се удостоверяват с декларация, попълнена по образец Приложение № 5 към настоящата тръжна документация.

1.6. Кандидатите, които отговарят на условията за участие,

посочени от т.1.1. до т. 1.5. и заявят желание и воля за участие в

търга могат да подадат в срок от 21.06.2019 до 17.00 часа на 27.06.2019 г.заявление за участие, заедно с необходимите документи за участие в търга, посочени в раздел ІІ.т.3 от Тръжната документация.

1.7. Условие за подаване на заявление за участие, е извършването на оглед на движимата вещ, предмет на търга.

1.8 РДТ  не носи отговорност за разходите, направени от кандидатите за участието им в търга.

 1. 2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОГЛЕДА НА ДВИЖИМАТА ВЕЩ:

При извършването на оглед движимата вещ, обект на търга, кандидатите следва задължително да представят на длъжностното лице, определено за извършването на огледа, следните документи:

2.1. Документ за самоличност;

2.2. Документ, удостоверяващ закупена тръжна документация;

2.3. Пълномощно за извършване на оглед на имота /оригинал/, подписано от законния представител на кандидата, в случай, че огледът се извършва чрез пълномощник.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

3.1 Кандидатите, които заявят желание и воля за участие в търга,

следва задължително да подготвят и подадат следните необходими

документи за участие в търга:

3.1.1 Заявление за участие в търга /Приложение № 1/;

3.1.2. Копие от документ за закупена тръжна документация;

3.1.3. Платежен документ за внесен депозит 10 % от стойността – с дата, не по- късно от датата на провеждане на търга;

3.1.4. Декларация, подписана от участника или негов пълномощник, за извършен оглед /Приложение № 2/, придружена с двустранно подписан Протокол за извършен оглед /Приложение № 3/, неразделна част от декларацията;

3.1.5. Декларация, в която се посочва ЕИК на участника (свободен текст);

3.1.6 Декларация за липса на висящи съдебни или арбитражни спорове с РДТ /приложение 4/

3.1.7. Декларация за липса на производства за ликвидация и несъстоятелност на участника, попълнена по образец – /Приложение№ 5/;

3.1.8. Изрично пълномощно за участие в настоящия търг в случай, че кандидатът участва чрез пълномощник;

3.1.9. Ценово предложение, поставено в отделен малък, непрозрачен запечатан плик, съдържащ предложената от кандидата цена, който да носи надпис „Предлагана цена” /Приложение № 6/.

3.2 Комисията има право да проверява заявените данни.

3.3 Кандидати, които не отговарят на изискванията, поставени в раздел ІІ. 1. „Условия за участие” от настоящата Тръжна документация или чието заявление за участие не съдържа някой от необходимите документи за участие в търга, описани в настоящия раздел от Тръжната документация, не се допускат до участие в търга. В този случай, малкият плик с ценовото предложение на този кандидат, чиято оферта е нередовна, т.е. не съдържа някой от изискуемите документи, не се разпечатва и участникът не се допуска от комисията до по-нататъшно участие.

 1. НАЧИН НА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:

4.1. Заявлението за участие, заедно с документите, необходими за участие в търга, се поставя в голям непрозрачен запечатан плик, който се подава лично в деловодството на РДТ на адрес: Смолян, бул. „България“ № 8  г. 1-ви етаж, стая „Артистичен секретар“ до 27.06.2019 г. при работно време от 09,00 часа до 12,00 часа и от13,00 часа до 17,00 часа срещу представяне на документ за закупена тръжна документация в „Артистичен секретар“ на РДТ.

4.2. Върху големия плик се отбелязват следните данни:

4.2.1 Надпис: „За участие в търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, управлявана от РДТ.

4.2.2 Наименование /фирма/ на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес на подателя, печат на кандидата;

4.2.3 Следното означение: “Да не се отваря преди датата и часа,определени за провеждане на търга !”.

4.3. В големия плик, съдържащ необходимите документи, се поставя и малък, непрозрачен, запечатан плик, съдържащ предложената от участника в търга цена, върху който следва бъде поставен надпис „Предлагана цена”.

4.4 Кандидат, чиято предложена цена е в прозрачен, незапечатан или скъсан плик, не се допуска от комисията до участие в търга.

4.5 Документите се подават лично, освен в случаите, когато кандидатът участва чрез пълномощник.

 

ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

1.1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА: Родопски Драматичен Театър „Николай Хайтов“, гр. Смолян, бул. „България“ № 8

1.2. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ, УСЛОВИЯ:

Тръжната документация се получава на адрес: Родопски Драматичен Театър „Николай Хайтов“, гр. Смолян, бул. „България“ № 8 , до 27.06.2019 г. от 09,00-12,00 ч и от 13,00-17,00 ч. на 1-ви етаж в стая „Артистичен секретар“

1.3 ОГЛЕД:

1.3.1 Оглед на вещта, обект на търга, се извършва до крайната дата за подаване на заявленията за участие, след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа на огледа с: Росен Атанасов – завеждащ постановъчна част на тел. 0899828495

1.3.2 Право на оглед имат само лицата, представили документ за закупена тръжна документация.

1.3.3 След представянето на документите до оглед се допускат най-много двама представители на кандидат, които имат право да извършат оглед в присъствието на длъжностното лице, определено за това.

1.3.4. След извършването на огледа, представляващия /представляващите кандидата подписва/подписват декларация (Приложение № 2), придружена с двустранно подписан Протокол за извършен оглед /Приложение № 3/. Протоколът следва да бъде подписан от представителите на кандидата, извършили огледа от една страна и от длъжностното лице, присъствало на огледа. Същият представлява неразделна част към Декларацията за извършен оглед и е необходим документ за участие в търга.

1.4 МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА

УЧАСТИЕ:

1.4.1 Заявленията за участие в търга се подават лично или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Родопски Драматичен Театър „Николай Хайтов“, гр. Смолян, бул. „България“ № 8.

Всички необходими документи за участие в търга се оформят по начина, описан подробно в Раздел ІІ, т.4 от Тръжната документация.

1.4.2 Срок за подаване на заявленията за участие – от 21.06.2019 г. до 27.06.2019 г. при работно време от 09, 00 часа до 12, 00 часа и от 13, 00 часа до 17, 00 в „Артистичен секретар“ на РДТ.

1.4.3 Артистичният секретар на РДТ полага подписа си върху плика с предложенията и отбелязват: пореден номер на предложението на кандидата, дата и час на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Деловодителят съставя списък за всички подадени заявления и тяхната поредност на постъпване, който предават в деня на провеждане на търга на председателя на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите.

Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

1.4.4 Подадените предложения се съхраняват в деловодството /Артистичен секретар / на РДТ до датата на провеждане на търга.

1.5 ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

1.5.1 Търгът ще се проведе на 28.06.2019 г. от 10.00 часа в сградата на РДТ, зала 2 “ Любен Гройс“

1.5.2 Търгът ще се проведе от Комисия, назначена със Заповед на Директора на РДТ.

1.5.3 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, условията на търга, определени в Заповедта за провеждане на търга са публикувани в местен вестник, както и на Интернет страницата на РДТ, най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

1.5.4 На основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заповедта за провеждане на търга, с изключение на частта й относно състава на комисията, се поставя на видно място на входовете в сградата на РДТ, в срок от 3 дни от нейното издаване.

1.6 ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:

1.6.1 Всички български или чуждестранни физически и юридически лица, които отговарят на условията за участие и подадат в срок до 17 часа на 27.06.2019 г., включително, заявление за участие, заедно с необходимите документи за участие в търга, посочени в раздел ІІ.т.3 от Тръжната документация.

1.7 НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ:

1.7.1. Кандидати, чийто заявления за участие в настоящия търг са представени след изтичането на крайния срок за подаване на заявленията за участие, а именно след 17 часа на 30.08.2018 г. В този случай, съгласно чл. 51, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, те не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

1.7.2. Кандидати, чийто заявления за участие са представени в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. В този случай, съгласно чл.51, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, те не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

1.7.3. Кандидати, които не отговарят на условията за участие, регламентирани в Раздел ІІ,т.1. „Условия за участие в търга” или чието заявление за участие е нередовно, т.е. не съдържа някой от необходимите документи за участие в търга, описани в раздел ІІ., т.3 „Необходими документи за участие в търга”.

1.7.4. Кандидати, чийто малък плик с надпис „Предлагана цена” е в прозрачен, незапечатан или скъсан плик не се допускат от комисията до участие в търга.

1.8. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

Размерът на депозита за участие в търга е 10% /десет на сто/ от първоначалната тръжна цена на движимата вещ.

Внасяне на депозита – по банков път по сметката на РДТ , която е:

IBAN – BG 91 RZBB 91553120065514

BIC : RZBBGSF в  Райфайзен банк, клон Смолян .

Внесеният депозит не се олихвява.

1.9. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.9.1 Първоначалната тръжна цена е цената, от която ще започне наддаването за обекта и е определена в точка  I . Общи условия.

1.9.2 Не се допуска предлагането на равна или по-ниска от определената първоначална цена.

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

2.1 В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на процедурата.

2.2 Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.

2.3 Лицата, които са упълномощени от кандидатите, подали заявления за участие, се явяват и легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност.

2.4 Търг може да се проведе само в случай, че:

А) са се явили членовете на комисията, назначена за провеждане на търга;

Б) поне един кандидат е подал заявление за участие в търга, отговарящо на нормативните и тръжни условия за провеждането на търга, като участникът следва да е подал заедно със заявлението за участие и писмено ценово предложение, оформено по начина, посочен в тръжната документация.

2.5 В деня на провеждането на търга и след откриването на процедурата и легитимирането на кандидатите и техните представители, председателят на комисията съобщава постъпилите за участие заявления и наименованията на кандидатите, и обявява гласно констатациите относно наличието или липсата на неизпълнени финансови задължения към РДТ на всеки един от тях, удостоверени чрез документ- служебна бележка от счетоводството на РДТ.

2.6 Заявленията за участие на кандидати, които имат неизпълнени финансови задължения към РДТ  не се разглеждат и участникът не се допуска до по-нататъшно участие в търга.

2.7 Комисията пристъпва към разпечатване на пликовете със заявленията за участие по реда на тяхното постъпване и се запознава с редовността на подадените документи. Членовете на комисията подписват малките пликове с ценовите предложения, преди същите да бъдат разпечатани.

2.8 При проверката на редовността на необходимите документи за участие в търга  комисията има право да проверява заявените данни в тях.

2.9 След преглед на заявленията за участие и необходимите документи и при констатации за наличие на редовно подадени документи, комисията преминава към разпечатване на малките пликове, съдържащи предложената от участниците в търга цена и пристъпва към класирането им.

2.10 Участниците или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения.

2.11 Комисията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени.

2.12 Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената цена, като на първо място се класира кандидатът, предложил най-висока тръжна цена.

2.13 За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока тръжна цена.

2.14 В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най- висока цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между тези кандидати.

2.15 Председателят на комисията уведомява писмено (по eл. поща/писмо с обратна разписка) участниците, предложили еднаква най-висока цена, за деня и часа на провеждането на явния търг между тях.

2.16 Явният търг се провежда по реда на чл.47-50 от ППЗДС, като наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка на наддаване 10 на сто от тази цена.

2.16.1 В този случай, в деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява продължаването на процедурата.

2.16.2 Лицата, които са упълномощени от кандидатите, подали заявления за участие, се явяват и легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителната власт.

2.16.3 Ако в деня и часа, определени за провеждането на явния търг, не се яви представител на някой от кандидатите, предложили еднаква най-висока цена, комисията го отстранява от участие, а внесеният от него депозит се задържа.

2.16.4 Преди започването на търга с явно наддаване председателят на комисията поканва последователно по реда на подаване на заявленията всички участници, предложили еднаква най-висока цена на търга с тайно наддаване да потвърдят устно цената.

2.16.5 Когато някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди началната тръжна цена, председателят не допуска този кандидат да продължи да участва в процедурата, а внесеният от него депозит за участие се задържа.

2.16.6 Председателят на комисията обявява началната цена, от която да започне наддаването ( това е цената, предложена от двамата кандидати с най- висока цена) и наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка на наддаване: 10 на сто от тази цена.

2.16.7 Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени със звуков сигнал от председателя на комисията. Всяко увеличение на цената трябва да бъде равно на стъпката за наддаване.

2.16.8 Участниците обявяват високо и ясно предлаганите суми и са обвързвани с тях без право да се позовават на грешка.

2.16.9 Преди третото обявяване на последната предложена сума, председателят прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, търгът приключва със звуков сигнал. Председателят обявява предложената окончателна цена и спечелилия търга.

2.16.10 Когато след изрична покана от председателя, участниците в търга, потвърдили началната тръжна цена, не участват в наддаването, внесените от тях депозити не се връщат и търгът се прекратява, съгласно чл. 50 ППЗДС.

2.16.11 Депозитът не се връща и на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

2.16.12 След определяне на купувача, председателят на комисията обявява приключването на търга, имената на спечелилия участник и достигнатата цена.

2.17.1 Тръжният протокол за тайния търг се съставя в 2 екземпляра – един за тръжната комисия и един купувача.

2.17.2 Протоколът се подписва от членовете на комисията. В случаите, когато е проведен и явен търг, в протокола се отбелязват и допълнителните обстоятелства по провеждането на търга и класирането, като протоколът се подписва и от кандидатите, участвали в явния търг.

2.17.3. Препис-извлечение от протокола относно проведения търг се връчва на спечелилия участник, а при писмено поискване – и на другите заинтересувани участници.

2.18. След подписване на протокола, председателят на комисията закрива търга.

2.19.1. Въз основа на резултатите от търга, в 7-дневен срок от датата на провеждането му Директорът на РДТ издава заповед, с която определя купувача, цената и условията на плащането.

2.19.2. Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административно процесуалния кодекс.

2.19.3. Заинтересуваните участници могат да обжалват заповедта за определяне на купувача по реда на Административно процесуалния кодекс.

2.20. Заповедта за определяне на купувач се обявява на видно  място на входовете в сградата на РДТ , както и на Интернет страницата на РДТ.

 1. НЕПРОВЕЖДАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГА

3.1. Търгът не се провежда, в случай, че :

а) са се явили по-малко от трима членове на комисията;

б) не е подадено нито едно заявление за участие;

в) не е допуснат до наддаването нито един кандидат.

Търгът може да се проведе само в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, което е редовно и отговаря на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, в това число е подал и писмено ценово предложение, оформено по начина, посочен в настоящата тръжна документация.

3.2 При възникването на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който Директорът на РДТ  със заповед определя провеждането на нов търг или прекратява процедурата.

 1. ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНИЯ ДЕПОЗИТ

4.1 Депозитната вноска на подписалия договор участник се възстановява по писмено искане.

4.2 Не се връща депозит на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да сключи договор.

4.3 Депозитите на неспечелилите участници и на участниците, чиито документи не са били редовни и поради това техните ценови предложения не са били разглеждани, се възстановяват след приключването на търга по тяхно писмено искане. В искането участниците следва да посочат банкова сметка, по която да бъдат възстановени депозитите им.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.1. Договор за покупко-продажба се сключва след влизане в сила на заповедта за определяне на купувач. За целта се отправя писмена покана до спечелилия търга участник с определяне на 14-дневен срок за сключване на договор. При неспазване на срока внесеният от него депозит се задържа.

5.1.2. В случая по предходната точка, последно изречение, Директорът на РДТ може да прекрати търга или да определи за купувач  участника, предложил следващата по размер цена. Второто лице следва да сключи договор в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определянето му за купувач.

5.2. Договорът за покупко-продажба на движимата вещ се сключва в писмена форма пред нотариус, в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

 1. ВЪВОД ВЪВ ВЛАДЕНИЕ – съгласно условията на договора за покупко-продажба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

от. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

л.к. №……………………………., издадена от …………….на ……………г. от ………………………….

ЕГН………………………………….., в качеството на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на …………………………………………………………………………………/наименование на юридическото лице/

ЕИК ……………………

със седалище и адрес на управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

УВАЖАЕМИ Г-н Директор,

След като се запознах с документацията за участие в търга за

продажба на движима вещ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С начална цена в размер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ЗАЯВЯВАМ следното:

І. Декларирам, че:

 1. Желая да участвам в търга.
 2. Приемам условията, указани в Тръжната документация.
 3. Приемам всички клаузи в договора за наем и при спечелване на търга от мен ще сключа договора по надлежния ред.

ІІ. Прилагам необходимите документи за участие в търга, които са описани в раздел ІІ, т.3 от Тръжната документация, както следва:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІІ. Посочвам банкова сметка за възстановяване на депозит, както

следва:…………………………………………………………………………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата: . . . . . . . . . . . . . . . . г.

 

КАНДИДАТ:……………

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

Днес,…………………………… г.

1.Долуподписаният/ата…………………………………………………………………

ЕГН:…………………………………….., л.к.№ ……………………………., изд.

от …………………….. на……………………………г.

 1. Долуподписаният/ ата/……………………………………………………………………………….

ЕГН:……………………………………..,л.к.№…………………………….,изд. от

…………………… на………………………………..г.

като представител/и на………………………………………………………………………

/наименование на кандидата/ въз основа на изрично пълномощно за извършване на оглед, изд. на……………………………………………………………………………………

от……………………………………………………………………………………./трите имена/

в качеството му ………………………………………………………………../длъжност/

на……………………………………………………………………………………../фирма на кандидата/

От името на кандидата в търга за продажба на движима вещ :

…………………………………………………………………………………………………………

Заявявам/е, че съм/сме извършил/и обстоен оглед на вещта,предмет на настоящия търг.

Огледът се извърши в присъствието на:

…………………………………………………………………………………………………(трите имена и длъжност в РДТ)

Настоящият протокол се подписа в два еднообразни екземпляра- по един за кандидата и за РДТ.

 

 

 

За Кандидата:………………

 

 

За РДТ:……………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

Долуподписаният/ата/……………………………………..…………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .л.к.№ ……………………………., издадена от ………………………………………на ………………. г. ЕГН:…………………………….,

в качеството на упълномощен представител на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ЕИК…………………………………………. . . . със седалище и адрес науправление……………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ

 1. Съм извършил/а/ оглед на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . което удостоверявам с двустранно подписан протокол за извършен оглед,неразделна част от настоящата декларация.
 2. Обектът, предмет на продажба, отговаря на описанието в тръжната документация.
 3. Нямам претенции за явни недостатъци на продаваната движима вещ
 4. Представям двустранно подписан Протокол за извършен оглед, изготвен по образец – Приложение № 3 от Тръжната документация и удостоверяващ извършен оглед.

 

 

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР: …………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ЛИПСА НА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ СПОРОВЕ С

РДТ

Подписаният/ата/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

л.к. №……………………………., издадена от …………….на ……………г.

от ………………………….

ЕГН:……………………………………..,в качеството си на ………………..

……………………………………………………………………………………….

/наименование на ЕТ или юридическото лице/

21

ЕИК

……………………………………………………………………………………………………

…………………

Д Е К Л А Р И Р АМ следното:

 1. Не съм страна /представляваното от мен юридическо лице

не е страна/ по висящ съдебен или арбитражен спор с ХТМУ – София за

неизпълнени договорни задължения.

 1. Свързани с мен или с представляваната от мен фирма лица

по смисъла на &1 ал.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския

закон не са страна по висящ съдебен или арбитражен спор с ХТМУ –

София за неизпълнени договорни задължения.

ДАТА: ДЕКЛАРАТОР:

………………………….. ………………………………………..

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ЛИПСА НА ПРОИЗВОДСТВА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Подписаният/ата/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

л.к. №……………………………., издадена от …………….на ……………г. от ………………………….

ЕГН:……………………………………..,в качеството си на ……………….

……………………………………………………………………………………….

/наименование на ЕТ или юридическото лице/

ЕИК……………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М:

Не съм в производства /представляваното от мен юридическо лице не е в производства/ за ликвидация и несъстоятелност по Търговския закон.

 

 

ДАТА: …………………

 

ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДО ДИРЕКТОРА НА РДТ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ , частна държавна собственост, управлявана от РДТ

от: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

в качеството на :

………………………………………………………………………………………………………

с адрес гр. … ……………………ул… …………………………………………№ …….

тел.: .. …………………..………………………. e-mail: …………………………………

ЕИК……………………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото ви заявявам участието си в обявения търг с тайно наддаване, открит със Заповед на Директора на РДТ № ……………от …………………………,за обект: ……………………………………………………………………….

 

Предлагам наемна цена за движимата вещ, обект на търга

…………………………………………………………………………………………………/цифром и словом/

Подпис……………

печат

Декларирам, че съм запознат/а/ с указанията и условията за участие в обявения от Вас търг и ги приемам.Запознат/а/ съм и приемам условията на проекта на договора. Ако бъда определен/а/ за купувач , ще сключа договор в законно установения срок.Настоящото предложение е валидно 90 календарни дни от датата на провеждане на търга.

………………………………………………………………………………………………………..

/трите имена и длъжност на лицето представляващо кандидатаи подписало ценовото предложение/

 

 

 

ПОДПИС:…………………………………..

 

ПЕЧАТ