Декларация за поверителност – Общи условия

 

І.Общи условия

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“е държавен културен институт, със
седалище гр. Смолян, обл. Смолян, Република България и адрес: гр. Смолян, бул.
„България“ 8, с имейл адрес rdt_smolyan@abv.bg По-долу ще се вписва Театър или
Aдминистратор.

ІІ. Декларация за поверителност

Декларацията се приема с цел осъществяване на дейността на Театъра в качеството му на
администратор на лични данни.
Декларацията за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте, ако
сте в преддоговорни, договорни, офертни или преговорни отношения с нас, посещавате
адреса ни на управление или сайтовете ни.
По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си
или за да подадете оплакване, моля, свържете се с лицето, отговарящо за защитата на
личните данни от името на ТЕАТЪРА, като изпратите имейл или писмо на следните
имейл или адрес:
Данни за контакт с лицето, отговарящо за личните данни:
Артистичен секретар.
Имейл адрес: rdt_smolyan@abv.bg
Пощенски адрес: 4700 , гр. Смолян, бул. „България“ 8
Личните данни са свързани с всяко физическо лице, което може недвусмислено да бъде
идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес, телефонен номер,
имейл адрес. За артистите-изпълнители – осъществяване на запис на лице, тяло и глас.
Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация
с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или
за която е вероятно да стане негово притежание.
Ние събираме вашите данни чрез пряк контакт – при водене на преговори, сключване на
договори, възлагане на работа или услуга, чрез имейл, по пощата, а именно – при
регистрация в онлайн платформата за резервации и покупки на билети на Родопски
драматичен театър „Николай Хайтов“ – www.teatarsmolyan.com при абониране за

бюлетин на театъра и при изпращане на запитване през сайта на Родопски драматичен
театър „Николай Хайтов“ – www.teatarsmolyan.com.
Нашата дейност по обработка на личните данни е следствие на Вашето съгласие,
предоставянето им от Вас и когато такива дейности по обработка са необходими за
изпълнението на договор или с цел да се предприемат стъпки за сключване на договор,
както и за отговор на Ваша заявка за получаване на услуга или информация.
Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:

1. За да обработим Вашата резервация или онлайн покупка на билет за
театрално представление или друго събитие, което се продава в
онлайн платформата www.teatarsmolyan.com, събираме следните данни:
имена на заявителя и имейл. Електронните транзакции с банкови карти се
извършват посредством онлайн разплащателната система, гарантираща
сигурността им/www.teatarsmolyan.com НЕ съхранява номера на банкови
карти.
2. За да Ви изпращаме новинарски и промоционални бюлетини,
събираме следните данни: имейл. Във всеки един момент можете да се
отпишете от бюлетина на театъра, като последвате линка „Отпиши се“ в
края на всеки бюлетин, изпратен от Театъра.
3. За да отговорим на Ваше запитване чрез формата за контакт в сайта
на театъра, събираме следните данни: Име и имейл.
4. За сключване на договор събираме следните данни: име, ЕГН, номер,
дата и място на издаване на личен документ, телефонен номер, имейл,
адрес за контакт.
5. За сключване на трудов договор събираме следните данни: име, ЕГН,
номер, дата и място на издаване на личен документ, телефонен номер,
имейл, адрес за контакт, професионална квалификация, трудов стаж,
медицинско състояние, документ за съдебно минало и други, изискуеми от
действащото в страната законодателство.
6. За осъществяване на кастинг при подбор на артисти-изпълнители
изискваме име, телефон, имейл и фотографии на участващия в кастинга.
7. За провеждане на тръжна процедура събираме следните данни: име,
ЕГН, телефонен номер, имейл, адрес за контакт.
8. В някои случаи, от съображения за безопасност, за осигуряване на достъп
до театралните зали, за предоставяне на отстъпки от цените на билетите
или в изпълнение на трудовото и друго законодателство, ни се налага да
обработваме и специални категории лични данни (чувствителни лични
данни), напр. данни, свързани със здравето – когато имате нужда от
специална помощ, когато сте наш служител и сте в болнични или сте под
специална закрила по Кодекса на труда. За да обработим Вашите
чувствителни лични данни, ще ни е нужно Вашето изрично съгласие. В
противен случай е възможно да не сме в състояние да Ви предоставим
желаната услуга или закрила. Ние може да използваме Вашите
чувствителни лични данни, когато е необходимо, за да установим
приложимостта на дадени правни претенции или да се защитим срещу
такива, както и за да се уверим, че спазваме задължителните законови
изисквания.

Нашата дейност по обработка на личните Ви данни е следствие на Вашето съгласие,
предоставянето им от Вас и когато такива дейности по обработка са необходими за
изпълнението на договор или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на
данните за сключване на договор. С оглед на спецификата на дейността на Театъра ние
събираме и обработваме лични данни с цел архивиране на нашата продукция чрез
записването й на електронни носители, обявяване до неопределен кръг лица и територия
на имената на артистите-изпълнители, на лицата, носещи авторските права за всеки
продукт, както и на лицата, участвали при подготовката и представянето на продукта. За
целите на обявяването на нашата програма разгласяваме имената на всички лица,
свързани с подготовката и представянето на продукта. За целите на съставянето на
рекламни материали за театъра и неговата продукция ние ползваме снимки на артистите-
изпълнители, както и разгласяваме техните имена и имената на лицата, участващи в
създаването и/ или представянето на постановката. Личните данни се обработват, само
ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето
съгласие за обработването. Обработването на данни се извършва за конкретните и точно
определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и
добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези
цели.
Театърът има нужда от личните данни, изброени в тази декларация, за да Ви предостави
нашите услуги или да бъдем страна по договор с Вас. Ако не ни предоставите
необходимите лични данни, ние няма да можем да Ви предоставим заявената услуга или
да бъдем страна по договор с вас. Ако оттеглите съгласието си или не ни предоставите
такова за използване на Вашите чувствителни данни, упоменати по-горе, е възможно да
не можем да Ви предоставим всички или част от услугите, които сте заявили, както и да
се съобразим с изискванията на трудовото, социалното законодателство или други
нормативни изисквания.
Ние обработваме Вашите лични данни за период в зависимост от целите, изложени в
тази Декларация за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните
закони. Не съхраняваме личните Ви данни по-дълго, отколкото е необходимо,
обработваме ги за период на минимална продължителност съгласно целите на
обработката и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа
на ограничение на съхранението:
– При подписан договор – до изтичане на пет години от неговото прекратяване;
– Ако личните Ви данни са обработени с цел създаване на счетоводен документ, то
съгласно действащия на територията на Република България Закон за счетоводството,
сме длъжни да съхраним счетоводната информация на хартиен и/или на технически
носител в предприятието за срок от 50 години за ведомости за заплати, 10 години за
счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол,
одит и последващи финансови инспекции, всички останали носители на счетоводна
информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния
период, за който се отнасят.
– В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни
ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на
евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на искови или

административни производства, ще бъдат изтрити след изтичане на нормативно
регулирания давностен срок.
– В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните
данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието. Вие имате право да оттеглите
съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността
на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето
на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.
Обработването на данни на дете е законосъобразно, при следните условия:
а) ако детето не е навършило 14 години – изисква се съгласието на неговия законен
представител и
б) ако детето е навършило 14 години и не е пълнолетно – детето само изразява воля, но
със съгласието на носещия родителска отговорност за него.
Театърът не носи отговорност при интернет регистрация от лице, чиято възраст не може
да се удостовери по друг начин, освен чрез декларирането й от самото лице-потребител.
Ако искаме да използваме личните Ви данни за нови цели, които не са посочени в тази
Декларация за поверителност, ще Ви предоставим нова декларация, в която са посочени
всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е
нужно, ще поискаме Вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване
на данни.
Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие имате
възможност да реализирате всички права, регулирани в Регламента и в националното ни
законодателство, включително:
Право на коригиране на неточни лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид
целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да
бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“), като поискате от администратора
изтриване на свързаните с Вас лични данни.
Когато Театърът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно
Регламента да ги изтрие, като отчита наличната технология и разходите по
изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да
уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е
поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези
лични данни.
Личните Ви данни няма да бъдат изтрити, доколкото обработването е необходимо:
a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото
на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Театъра или за

изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални
правомощия, които са предоставени на Театъра;
в) по причини от обществен интерес, регулирани в Регламента или във вътрешното
законодателство;
г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели;
д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Имате право да изискате от Театъра ограничаване на обработването на данните Ви,
когато:
– оспорвате тяхната точност;
– обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да
ограничите използването им;
– когато се нуждаете от данните си за установяването, упражняването или защитата на
правни претенции;
– когато сте възразили по използването на данните Ви.
Имате право на преносимост на данните, като получите личните данни, които Ви
засягат и които сте ни предоставили, и имате правото да прехвърлите тези данни на друг
администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са
предоставени и ако това прехвърляне е технически изпълнимо.
Имате право на възражение по всяко време относно обработване на лични данни,
отнасящи се до Вас, което можете да адресирате до нас.
Имате право да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните
органи.
За реализация на горните права Вие имате следните възможности:

 Имате правото да получите от нас потвърждение за това дали
Вашите лични данни се обработват, и ако това е налице, да поискате
достъп до личните данни.
 Имате правото да получите копие от личните данни, които
преминават през обработка. Можем да поискаме допълнителна
информация от Вас за идентифициране или за допълнителни копия,
които сте поискали.
 Имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни,
свързани с Вас. В зависимост от целите на обработването е
възможно да имате право да допълните непълни лични данни,
включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.
 Имате правото да поискате от нас да изтрием Вашите личните
данни. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме

нашите услуги, изискващи обработка на лични данни или да бъдем
страна по договор с Вас. Не можем да изтрием личните Ви данни от
договорите и документите, в които същите съществуват и има
законово определен срок за съхранението им.
 Имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на
Вашите лични данни.
 В допълнение, ако Вашите лични данни се обработват предвид наш
законен интерес, Вие имате правото да възразите по всяко време
спрямо обработката на лични данни, касаещи Вас за съответната
цел.

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на Ваше съгласие, можете да
оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват
такси, като кликнете върху линка, предоставен към промоционалните бюлетини на
театъра, като промените предпочитанията си във Вашия профил в нашия сайт или
писмено – по пощата до адреса ни на управление или на имейла ни, посочени по-горе.
Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме
получили чрез Вашето съгласие, дадено преди оттеглянето. Ако оттеглите съгласието си
за обработване на Вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви
предоставим заявените от вас услуги, да останем страна по договор с вас или да спазим
трудовото или осигурително законодателство. Всички права може да реализирате във
всеки един момент, а Театърът ще Ви предостави информация относно действията,
предприети във връзка с искане по реализиране на правата Ви, без ненужно забавяне и
във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост
този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и
броя на исканията. Ако това се случи, Театърът ще Ви информира за всяко такова
удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочи и причините за
забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по
възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на
данни не е поискал друго.
Ако считате, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да
се свържете с органите по защита на данните и да подадете жалба.
Театърът изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита
на личните данни като съхранява актуализирани лични данни; унищожава ги по
безопасен начин; не събира или задържа прекомерно големи количества данни; защитава
личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като
гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.
Вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата
на личните Ви данни.
Театърът има право с цел защита на своите права и интереси да споделя личните Ви
данни с трети страни – например правни кантори, съдилища и други органи. Извън
случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на
данни съобразно конкретния случай могат да бъдат държавни органи и органи,
натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР,
Министерства и други); банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на
кореспонденция с физическите лица-субекти на данни – в лично качество или като

представители на други лица. Театърът е задължен при необходимост да споделя Вашите
лични данни с правителствени органи, власти и други право-прилагащи органи,
правителствени служби, полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна
страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на
нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.
Театърът наема конкретни трети лица, които предоставят помощ при извършване на
дейността ни. Такива трети лица предоставят услуги за обработване на плащания, ИТ
поддръжка, правни услуги и други, необходими за реализацията на дейността ни.
Информираме Ви, че Регламентът въвежда ограничения на Вашите права и нашите
задължения при приемането на законодателна мярка, когато подобно ограничение е
съобразено със същността на основните права и свободи и представлява необходима и
пропорционална мярка в едно демократично общество с цел да се гарантира:
националната сигурност; отбраната; обществената сигурност; предотвратяването,
разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или
изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и
предотвратяването на заплахи за обществената сигурност; други важни цели от широк
обществен интерес за Съюза или за държава членка, и по-специално важен
икономически или финансов интерес на Съюза или на държава членка, включително
паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната
сигурност; защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства;
предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на
нарушения на етичните кодекси при регламентираните професии; функция по
наблюдението, проверката или регламентирането, свързана, дори само понякога, с
упражняването на официални правомощия в случаите, посочени в Регламента; защитата
на субекта на данните или на правата и свободите на други лица; изпълнението по
гражданско-правни искове.
В случай че променим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме новата
версия в нашия уебсайт www.teatarsmolyan.com.
Уебсайтът на Театъра предоставя линкове към други уебсайтове за ваше удобство и
информация. Моля, имайте предвид, че е възможно тези уебсайтове да бъдат
притежавани и управлявани от други компании и организации и да имат други правила
за сигурност и поверителност. Театърът няма контрол върху и не приема никаква
отговорност за каквато и да е информация, материали, продукти или услуги, съдържащи
се на или достъпни чрез тези уебсайтове.
Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете
жалба до Комисията за защита на личните данни като надзорен орган на територията на
Република България.
Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за
защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган по предходния
абзац, всеки субект на данни има право на ефективна съдебна защита, когато счита, че
правата му са били нарушени в резултат на обработване на личните му данни, което не е
в съответствие с Регламента. В този случай производството е пред компетентния съд в
град Смолян.

Всяко физическо или юридическо лице има право на съдебна защита срещу отнасящо се
до него решение на надзорния орган, което е със задължителен характер или при
неполучаване на отговор по жалба до три месеца от подаването й.
Театърът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни
организации, не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е
налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни
поради включването им в публичен регистър.

ІІІ. Регистрация и поверителност

1.Необходимост и стъпки за регистрация
1.1.Регистрацията в нашия сайт ви дава възможност :
– Да закупите билети за всички интересни събития, които предлагаме on-line.
– Регистрацията в нашия сайт ви осигурява бърз и лесен достъп до нашия уеб магазин
следващия път, когато посетите страницата ни и ви спестява необходимостта да
въвеждате своите данни при всяка нова поръчка.
1.2. Необходимо е да отидете на Регистрация и да попълните всички посочени с червена
звездичка полета. (Обърнете внимание, че ще използвате вашият и-мейл, за да влизате
като потребител в нашия сайт. )
1.3. Веднага след като сте попълнили задължителните полета, ще получите автоматичен
и-мейл, съдържащ паролата Ви за достъп.
1.4. Ако по време на регистрацията срещнете каквито и да е затруднения, уверете се , че
сте попълнили правилно всички полета и сте изпълнили всички условия за регистрация.
Ако и след това все още имате такива затруднения, моля използвайте следната форма за
контакти (имайте предвид, че тази форма не може да бъде използвана за поръчка на
билети).
1.5. Ние ще изясним причините и ще ви съобщим за тях във възможно най-кратък срок.
1.6. В случай, че забравите Вашата парола е необходимо да отидете на
Регистрация/Забравена парола. На указания от вас и-мейл ще получите от нас подробни
инструкции как да смените паролата си.

ІV. Начини на плащане

1. По банков път
При завършване на покупката, ще получите от нас и-мейл с подробна информация за
банковите реквизити на нашата сметка.
Преведете дължимата сума на нашата банкова сметка в срок от 5 работни дни като
укажете в Основание за плащане номера на поръчката.
2. В брой на касата на театъра или на наш представител
3. Плащане с банкова карта с брандове на БОРИКА, VISA, MdsterCard с 3D код
за сигурност
Вашата карта ще бъде дебитирана със съответната сума. Задължаването на картата се
осъществява в лева.

V. Поръчка и покупка на билети

1. Резервиране на билет
По време на покупка в нашия сайт, когато изберете билети и ги сложите в
потребителската си кошница тези билети са резервирани от вас за срок от 30 минути.
Това ви дава възможност да се регистрирате и да завършите покупката . През това време
местата, които сте си избрали, са резервирани за вас и никой друг няма достъп до тях.
Ако сте избрали плащане по банков път, избраните билети са резервирани за Вас до
крайния срок за заплащане на билетите, а именно – 5 работни дни, считано от датата на
поръчката. Ако цената на билетите не бъде заплатена от Вас в този срок, задължението
ни да пазим за Вас избраните места отпада.
Във всички останали случаи резервация на билети без заплащането им е невъзможна.
Това означава, че в деня на събитието вие можете да закупите само от останалите в
наличност билети. Те се предлагат както на нашия сайт, така и на касата в РДТ.
2. Запазване на место по скица на залата
За да направите покупка по скица на зала натиснете иконката Интерактивна схема на
залата в горния десен ъгъл. Изберете своите билети като кликнете на цветните
квадратчета. След това ще ви се отвори прозорец в който трябва да потвърдите цената на
билета. В полето по-долу ще видите вашия избор. За да отворите плана на залата ви е
необходима програмата Adobe Reader.
3. В случай, че на скицата в залата не са отбелязани места
В случай, че за някой спектакъл, поставите билети за седящо място във вашата
потребителска кошница, а видите надпис Свободно допускане/правостоящо място , то
най-вероятно за това събитие седящите места, които се предлагат не са с определен ред и
място. Това означава, че имате гарантирано място, но то не е точно определено, а е по
ваш избор.

4. В случай, че бутона Купи билет не е активен
Ако срещу датата на спектакъла няма бутон Купи билети, продажбата още не е
започнала или вече е прекратена. Цената на билетите, закупени през сайта е само
редовна, съгласно ценовия план на спектакъла.
5. Максимален брой закупени online билети
Максималният брой места, който може да се заплати online, е 10. Закупените онлайн
билети не се презаверяват.

6. Закупуване на билет в деня на спектакъла
В деня на спектакъла билети, закупени по електронен път- Електронен Билет през
интернет страницата ни и заплатени предварително с кредитна или дебитна карта или по
банков път, могат да бъдат получени на място от касата на РДТ най-късно до 15 минути
преди обявеното началото на спектакъла.
Електронен БИЛЕТ e електронна системна бланка, която се визуализира на екрана и се
изпраща на посочен от клиента адрес за електронна поща. Тя е носител с Уникален
номер. Кодът е ключ за достъп до интерактивните скици за продажба на места.
Електронният Билет е временно удостоверение за извършеното плащане на места за
спектакъла, а оригиналният билет, валиден за вход на спектакъла, се получава на място,
непосредствено преди самото събитие, на касата на РДТ.
Уточнение:
Срещу разпечатка на един Електронен билет могат да бъдат получени еднократно
окончателните билети за вход за съответното събитие, които са заплатени с конкретния
Електронен билет.
Всички вече регистрирани в системата Електронни билети губят валидността си когато
срещу тях са издадени окончателните билети за вход за конкретното събитие, затова
препоръчваме:
1. окончателните билети за вход да се съхраняват съвестно, защото не е възможно
преиздаването им;
2. Клиентът е длъжен да пази Електронния си билет от копиране и неправомерно
използване от трети лица, за да не загуби правото си над окончателните билети за
вход на събитието.
Валидност на ЕЛЕКТРОННИЯ БИЛЕТ – за период на валидност на всеки билет се
счита периодът от успешното му заплащане до началния час на събитието, за което е
валиден всеки електронен билет, но не по-късно от петнадесет минути след фиксирания
начален час на проявата.

VІ. Връщане на закупени физически и електронни билети

1. Отказ от закупените физически билети преди провеждане на спектакъла и
възстановяване на платената сума е възможен единствено на касата на РДТ
2. Билети, закупени на каса на РДТ, се връщат на мястото, откъдето са закупени;
3. В случай на отпаднало събитие, електронни билети, закупени чрез интернет
страницата www.teatarsmolyan.com, могат да бъдат върнати на място в касата на РДТ,
като клиентът трябва да предостави на РДТ удостоверение за номер на банкова сметка,
по която да му бъде преведена цената на билета.
4. РДТ уведомява клиентите си, че съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на
потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от
договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на
предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото
правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път
билети за развлекателни събития.

Промяна на общите условия
Общите условия за ползване на сайта може да бъдат променяни, но тук публикуваните
са винаги актуални.