ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Планирането на потребностите от обществени поръчки се извършва за период от 12 месеца.

Чл.6 (1)Всяка календарна година, в срок до първи февруари, заявителите изготвят доклад за планираните процедури за възлагане на  обществени поръчки, съгласно бюджета за текущата бюджетна година.

(2)  В  доклада  по   ал.1  се  определят:   предмета  на   обществената  поръчка, приблизителната стойност, предложение за вида на процедурата, срокове за провеждане на  планираните обществени  поръчки. В доклада се отразяват и изтичащите през съответната година  възложени  вече договори за  периодично повтарящи се доставки или    услуги,  като   се посочва времето на изтичане на договора и   времето на  стартиране на  новата  процедура. Лицата, изготвящи доклада, са отговорни за определяне   на   сроковете в които  процедурите да приключати договоритеда се  сключатдо моментана възникванена необходимостта от  реализиранена доставката,услугата или строителството,или подновяването на изтичащ договор.

(3) Всрок до31декември на  всяка календарна година артистичния секретар, изготвя и  представя на главния счетоводител и зам.директора   писмени заявки  по  образец, съгласно Приложение   №  1 към правилата, относно необходимите доставки, услуги и строителство за следващата календарна година.

(4) Главният счетоводител и зам. директора  разглеждат, анализират и обобщават заявките и в срок  до31 януари на календарната година съставят   обобщен  мотивиран  доклад  за  необходимостта   от  провеждане на процедури за  възлагане на обществени поръчки  по реда на ЗОП, за  доставки, услуги и строителство, възлагани чрез публична покана, включително и поръчки, възлагани по  реда  на  чл.14,  ал.5  от   ЗОП,  подлежащи на  финансиране през следващата година.

(5)Анализът по ал.4 се звършва относно:

  1. наличие на предложения за възлагане на  идентични или  сходни дейности, които са част и от предмета на една и съща обществена поръчка;
  2. наличието на действащи договори за периодично повтарящи се доставки или    услуги,   които   предстои да  бъдат   възложени през  следващата календарна година по реда на  ЗОП, изпълнените количества дейности и крайния срок за изпълнението им;

3.размера на разходите за предходната година за периодично повтарящи се доставки и услуги;

  1. необходимос от актуализиране на количествата или стойността на периодично повтарящите се доставки или услуги, които ще бъдат възлагани през следващата календарна година;
  2. възможността за осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване на заявените потребности през следващата година;

Чл.  7(1)  Въз основа на доклада по чл. 4 се изготвя  годишна план–програма на обществените   поръчки,  които   следва   да  бъдат   възложени  през   следващата календарна година.

(2) План-програмата се изготвя    от главния счетоводител по образец, който  е Приложение №2 към настоящите правила и съдържа:

1.Предмет на обществената поръчка;

2.Вид на процедурата;

  1. Стойност на поръчката, включително за обособените позиции, без включен ДДС;

4.Дата на стартиране н аподготовката на процедурата;

5.Приблизителна дата на сключване на договора;

6.Заявител;

7.Отговорно лице;

8.Промяна на предварителния списък   и план–програмата се осъществява въз основа на доклад от заявителя, съгласуван със заместник директора.

Чл.8(1) Главният счетоводител /Зам.-директор/ внася доклада по чл.4, ал.4, за едно с проекта на изготвената план-програма, за утвърждаване от директора на театъра, но не по-късно от 05 февруари насъответната календарна година.

(2) Контролът по изпълнението на план–програмата на обществените поръчкисе извършва от зам.директора, който периодично докладва на директора на театъра в качеството му на възложител.

Чл.9  При възникване на необходимост от възлагане на обществени поръчки,които не  са включени в утвърдената вече план-програма, след получаване на заявка от съответния заявител, заместник директора  инициира възлагането й с докладназаписка, след съгласуването и с правоспособен юрист относно законосъобразния ред за възлагането й.

Чл.10(1)  В срок до 1 март  на всяка календарна година, главният счетоводител /заместник  директора/ – представя за подпис на възложителя предварителни обявления за обществените поръчки, които   са планирани за възлагане през  следващите 12 месеца,  при  спазване на   стойностните прагове,  разписани в чл.23, ал.1 от ЗОП.

(2)  За одобрените от  директора на театъра обществени поръчки, правоспособен юрист или определен с конкретна заповед служител от театъра, подготвя предварителните   обявления, съгласно чл.24   от ЗОП  и ги изпраща в АОП  за вписване в РОП и при определените в ЗОП условия до Официалния вестник на ЕС в срок до1 март.