УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл.11(1)    Подготовката и провеждането на всяка   процедура или  възлагане на обществена поръчка чрез публична покана започва с иницииращ доклад от главен счетоводител /заместник директор/ до възложителя/директора на театъра/или упълномощено от него  лице, съдържаща мотивирано предложение, което включва:

1.основание за необходимостта от стартиране на процедурата. В случаите по  чл.90,  ал.  1  от  ЗОП,   в  доклада  задължително  се  описват   конкретните обстоятелства обосноваващи необходимостта от провеждане на процедура на договаряне без обявление. Към доклада се  прилагат документи, потвърждаващи обстоятелстват аизложени в нея;

 1. средствата, предвидени за финансирането й в бюджета на театъра, показател по Единния бюджетен класификатор,  утвърдения поименен списък за капиталови разходи и др.;
 2. прогнозната стойност на обществената поръчка, без ДДС и реда  за възлагането й.

4   срок за изпълнение предмета на обществената поръчка;

5.лице/лица,отговорни за  изготвяне на документацията съгласно утвърдената план-програма;

 1. предложение за привличане на  външен  експерт за  изготвяне  на техническата спесификация и методиката за оценка на офертите  по критерий ”икономически най-изгодна оферта ”в съответствие с чл.8, ал.7 от ЗОП. В предложението се посочва  начинът,  по който  ще се осъществи избора   му, от списъка по чл.19, ал.2, т.8  от ЗОП или в съответствиесъс  ЗОП. Задължително в предложението следва  да се посочи  конкретното лице , както  и   областта на неговата професионална компетентност.

7.Предложение за определяне състава на работна група за изготвяне на документацията, в случаите, когато предмета на обществената поръчка е сложен и специфичен.

(2) При  организиране и провеждане на  обществени поръчки, подлежащи на предварителен контрол,  .20 а от ЗОП, се  прилагат разпоредбите на глава  пета, раздел 1 от   Правилника за прилагане  на Закона за обществените поръчки.

Чл.12(1)   Документацията за участие при провеждане на процедури по ЗОП има задължително съдържание описано в чл.28 от ЗОП.

(2)Документацията за участиеза при възлагане на обществена поръчка по глава осма”а”от ЗОП включва:

1.публична покана по образец;

 1. приложения към публичната покана, вкоито са отразени техническа спесификация, проект на договор, образец на техническо задание и ценово предложение.

Чл.13.  Главният счетоводител/зам.директора/ ръководи дейността по изготвянето и съгласуването на документациите, цялостния процес по провежданена процедурите на обществените поръчки и  архивирането им, като следи за спазването на сроковете, в чл.41, ал.3 от ЗОП, чл.61, 62 и чл. 63 от ЗОП, както и чл.22б от ЗОП.

Чл.14.   Главниятсчетоводител /зам.директора/ съгласува:

1.решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

2.заповедта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана;

 1. 3. публичната покана и приложенията към нея;
 2. поканата към участника (при процедура на договаряне без обявление);

5.обявлението за обществената поръчка;

 1. 6. документацията за участие;
 2. решението за промяна;
 3. 8. решението за удължаване на срока за подаване на оферти;
 4. 9. кореспонденцията с определените в закон държавни органи и участниците и изпълнителите на обществената поръчка;

10.докладните записки в случай на привличане на външен експерт и договорите с привлечените външни експерти;

 1. 11. заповедта за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти;

12.заповедта за назначаване на  комисия за получаване, разглеждане и оценка  на постъпилите оферти при  възлагане на обществена поръчка  чрез публична покана;

 1. 13. решението за класиране и определяне на изпълнител/и на обществената порьчка, респективно – решението за прекратяване на процедурата;

14.договорите за възлагане на обществени  поръчки.

Чл.15(1)  След   съгласуване на документите и изразено положително мнение на лицето упражняващо предварителен контрол за законосъобразност, същите се представят за подпис надиректора на театъра.

РДТ -Търг БУС